Internet Archive BookReader

Ṿi azoy ikh kum oyf der levoneh a reyse in di shṿaytserishe berg